ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ศิลปะสื่อผสม?

by on มี.ค..05, 2022, under ครูหมีสอนศิลปะ

การสร้างสรรค์งานสื่อผสมจากเศษวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “โบราณสถานแห่งจังหวัดลพบุรี” ได้ที่ 3

ศิลปะ หมายถึงอะไร?
ศิลปะสื่อผสม หมายถึงอะไร?
สื่อผสม หมายถึงอะไร?
ความงาม ความประณีต ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงอะไร?
เตรียมตัวค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้เด็กๆ ในปีการศึกษาต่อไป

หัวข้อนี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

บทความและเอกสารอ้างอิง “สื่อผสม (Mixed Media Art)”

สื่อผสม (Mixed Media Art) คำว่า ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานทำให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่ วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น

สื่อผสม (Mixed media art) เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี ๒ ลักษณะ เป็น ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ ก็ได้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– ความประณีต/ความสวยงาม 20 คะแนน
– ความสอดคล้องของงานกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
– ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบ 20 คะแนน

ค้นหาความหมายของคำว่า ศิลปกรรมสื่อผสม อ้างอิงจาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/862

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...