ยุทธพงษ์ สืบภักดี : ครูหนุ่ม

ประวัติส่วนตัว

lolo

Personal Data :
Name : Mr.Yuttapong (Ruangrat) Suebpakdee
Nick name : Num
Birthday : 30 July 1979

History of education (College) :
Fine arts. Lopburi Technical College (
www.lbtech.ac.th)
Painting international. Lopburi Technical College (
www.lbtech.ac.th)

History of education (University) :
Visual Communication Design. Suan Dusit Rajabhat University. (
www.dusit.ac.th)
Graduate Diploma in Teaching Profession. Thepsatri Rajabhat University.  (www.tru.ac.th)
(Are studying.) Bachelor of Science (Computer Science). Thepsatri Rajabhat University.  (www.tru.ac.th)
(Are studying.) Master of Education Administration Program M.Ed. (Educational Administration). Siam Technology college. (www.siamtechu.net)

Honors education. :
Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design (B.A. Visual Communication Design)
Graduate Diploma in Teaching Profession  (Grad.Dip. in Teaching Profession)

History of work :
Assistant director. KAO HENG RUAY Film Company.  2002-2005 (www.kao-heng-ruay.com )
Academic computer , Administrator , Web designers and Media designers. Lopburi Municipality 2005-2009  (
www.lopburicity.com)
Lecturer, Art Department.  Major Computer Graphics  Lopburi Technical College. 2009-2011(www.lbtech.ac.th)
Teacher assistant, Head of art subjects. Sukpiboonviriyavittaya school. 112 Moo 4 Soeng Sang Nong Ki Rd, Tambol  Sukpiboon, Amphur Soeng Sang, Nakhonratchasima , 30330 Thailand. 2011-2013 ( www.spbv.ac.th)
Teacher , Head of art subjects. Sukpiboonviriyavittaya school. 112 Moo 4 Soeng Sang Nong Ki Rd, Tambol  Sukpiboon, Amphur Soeng Sang,Nakhonratchasima30330 Thailand. 2014-2015 ( www.spbv.ac.th)

Current position. :
Teachers , Art subjects. Lopburi Municipality School 4. , Lopburi , 15000 Thailand. 2015

E-mail :
naum99@hotmail.com (main)
naum99@gmail.com

ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ (เรืองรัตน์) สืบภักดี
ชื่อเล่น : หนุ่ม
วัน เดือน ปีเกิด : ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๒๒

ประวัติการศึกษาระดับวิทยาลัย:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (
www.lbtech.ac.th)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา จิตรกรรมสากล แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (
www.lbtech.ac.th)

ประวัติการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย :
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์.  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) กทม. (
www.dusit.ac.th)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.  (www.tru.ac.th)
(กำลังศึกษาต่อ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.  (www.tru.ac.th)
(กำลังศึกษาต่อ.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.  (www.siamtechu.net)

เกียรติประวัติด้านการศึกษา :
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ประวัติการทำงาน :
ผู้ช่วยผู้กำกับ. บริษัท เก้า เฮง รวย ฟิล์ม จำกัด.  พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ (www.kao-heng-ruay.com )
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , นักออกแบบเว็ปไซต์ และนักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์. สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒  (
www.lopburicity.com)
ครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แผนกวิชาศิลปกรรม. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี. ๒๕๕๒-๒๕๕๔(www.lbtech.ac.th)
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ( www.spbv.ac.th)
ครู ค.ศ.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. พ.ศ. ๒๕๕๖ ( www.spbv.ac.th)

ตำแหน่งปัจจุบัน:
ครู ค.ศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จังหวัดลพบุรี. พ.ศ. ๒๕๕๘

E-mail :
naum99@hotmail.com (main)
naum99@gmail.com

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...